R49

Věc: Žádost o zamítnutí stavby R49

Dne 20.2.2007 přijalo zastupitelstvo obce Lačnov usnesení č.60/4/2007, ve kterém vyslovuje nesouhlas s realizací stavby rychlostní komunikace R49 v k.ú. Lačnov. Požádali jsme Ministerstvo životního prostředí , aby v dalším procesu přípravy této stavby stavbu R49 zamítlo a prosazovalo variantu řešení dopravní situace v úseku Hulín – Střelná – hranice Slovenska dle svého stanoviska z roku 1999 spočívajícího v modernizaci stávající silnice I/49 s obchvaty sídel, vydaného pod č.j. : M/11862/1137/700/1412/OPVŽ/99.

Důvodem podání naší žádosti je skutečnost, že obec Lačnov leží na jižním úpatí Vizovických vrchů. Je to obec, přes jejíž katastrální území prochází pouze komunikace třetí třídy spojující obec s okolím. Ani dříve nebyla obec Lačnov zasažena zdroji znečištění (průmyslem ani dopravou). Důkazem zdravého životního prostředí je výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů, zájem mladých rodin žít v naší obci ( průměrný věk kolem 35 let), zvyšující se zájem turistů. Na katastrálním území Lačnov se nachází významné lokality – Smolinka, rybniční soustava, lokality s výskytem šafránu bělokvětého a další místa poskytující domov výše zmiňovaným živočichům a rostlinám.

Realizací rychlostní komunikace R49 by jednoznačně došlo ke zhoršení kvality života občanů naší obce a k celkovému zhoršení životního prostředí na katastrálním území obce a v okolí (hluk, smog, prach, splachy ropných produktů a posypových materiálů do výše uvedených lokalit, ohrožení spodních i povrchových vod ). Vzhledem k členitosti terénu by došlo ke značnému narušení krajinného rázu ( mostní konstrukce v délce 1200m, zárubové stěny v délce kolem 1000 m, vybetonovaná koryta potoků aj.) a k nevratnému poškození přírody již při výstavbě.

Obec Lačnov aktivně pracuje na programech rozvoje obce a zkvalitnění života občanů v oblasti ochrany životního prostředí. Již osm let zajišťuje obec svoz tříděného domovního odpadu, zajišťuje svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, obec zrealizovala plynofikaci. V současné době dokončujeme projektové práce pro realizaci kanalizace začleněné do projektu „Čistá Bečva“ financovaného EU.

I v budoucnu chceme pokračovat v aktivitách týkajících se rozvoje obce, zkvalitňování života občanů,ochrany životního prostředí. Realizací rychlostní komunikace R49 na k.ú. Lačnov by naše dřívější, současné i budoucí úsilí v této oblasti ztratilo význam.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Marie Vlčková
starostka obce Lačnov

Zpět na hlavní stránku ↑